ประกาศนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง นโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภาคการศึกษา


ดูรายละเอียดตามเอกสารแนบ…
ที่มา สำนักส่งเสริมกิจการการศึกษา สป.ศธ.