ประกาศประกวดภาพวาด “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน”

               กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การประกวดภาพวาด ตามโครงการส่งผ่านจินตนาการด้วยภาพวาด “อนาคตประเทศไทยที่ใฝ่ฝัน”  
รายละเอียดดังไฟล์แนบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
๑.      กลุ่มบริหารงานกลาง สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๙๒๖๔, ๐ ๒๒๘๑ ๑๗๕๓ หรือสายด่วน ๑๕๗๙
๒.      วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๓ ๘๗๙๐ – ๕ ต่อ ๖๑๐๐, ๖๗๐๑