ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายภายในกระทรวงศึกษาธิการ (Local Network) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)