ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

        ประกาศรายชื่อ ผลงาน ข้อเสนอแนวคิด วิธีการ เพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ