ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2552

  


ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา


เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2552


 


——————————————————-


 


 


ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆดำเนินการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2552 บัดนี้หน่วยงานที่ได้รับผิดชอบได้ดำเนินการคัดเลือก นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2552 และส่งผลการคัดเลือกให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาตัดสินแล้ว ตาม


 


1.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2552  และ


 


2.ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2552


  


แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ