ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน TTC 2009 อย่างเป็นทางการ

เรื่อง  ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน TTC 2009 อย่างเป็นทางการ


            ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อการศึกษาออราเคิล ดำเนินโครงการการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยเว็บไซต์ ThinkQuest (www.thinkquest.org/th/) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ประจำปี งบประมาณ 2552 นั้น


 


         ในการนี้ ได้จัดการประกวดแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วย ThinkQuest ในการแข่งขัน ThinkQuest Teacher Challenge 2009 เพื่อพัฒนากระบวนการสอนของคุณครูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ในการประกวดแข่งขันดังกล่าวมีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้


1. รางวัลชนะเลิศ 5 รางวัล ได้แก่
                        1.1 นางสาวณัฐธยาน์ รัตนพาหิระ และ นางสาวภาวพันธน์ กองจินดา
                              โรงเรียนบุญสมวิทยา จังหวัดจันทบุรี                        1.2 นายประทิน ตั้งใจ
                              โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                        1.3 นางพรทิพย์ น้อยยาสูง
                              โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร                        1.4 นางสาวสัญญลักษณ์ สุนทรา
                              โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์                        1.5 นางสาวสิริพรรณ พ่วงสุขขี
                              โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร


                        โดยผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศดังกล่าวจะได้รับโล่เกียรติยศ (ชนะเลิศ) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ รางวัลละ 1 ท่าน
                             
               2. รางวัลชมเชย 9 รางวัล ได้แก่
                        2.1 นางสาวกัญฐภา เต่าสุวรรณ
                              โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร                        2.2 นายคเชนทร์ กองพิลา
                              โรงเรียนฝางวิทยายน จังหวัดขอนแก่น                        2.3 นายทวัตน์ ชูชนะกิจ
                              โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี                        2.4 นางนงลักษณ์ ทัภทอง
                              โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร จังหวัดสิงห์บุรี                        2.5 นางบลรัตน์ พิศดำขำ
                              โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดนครนายก                        2.6 นางสาวปาณิศา รัตนโกศล
                              โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี                        2.7 นางสาวพิมพ์ชษา ทาระชัย
                              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม                        2.8 นางสาววิจิตรา ศิริสัจจาพิพัฒน์
                              โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร                        2.9 นางศศิวิมล ทองนิลภักดิ์
                              วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


 


                        โดยผู้ได้รับรางวัลชมเชยดังกล่าวจะได้รับโล่เกียรติยศ (ชมเชย) ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รางวัล ๆ ละ 1 โล่


 


         ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดวันเวลาในการมอบโล่รางวัลโดยท่านปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานมอบ ในที่ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการฯ วันอังคารที่ 15 กันยายน 2552 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ชั้น 2


อาคารราชวัลลภ (รายละเอียดเพิ่มเติม www.moe.go.th/ppp/) หรือ ดูไฟล์ประกาศตามที่แนบมาพร้อมประกาศนี้


 


แหล่งที่มาของข้อมูล : ณรงค์ โพธิ กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ /ศทก.สป.ศธ.