ประกาศผลการคัดเลือกเลือกเยาวชนเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 63 พร้อมรายละเอียดผู้แทนสำรองและการตอบรับการเข้าร่วมประชุม

ประกาศผลการคัดเลือกเลือก
เยาวชนเข้าร่วมในองค์ประกอบคณะผู้แทนไทย
ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  สมัยที่ 63                           
(United Nations General Assembly: UNGA) ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา


                                           เยาวชนชาย/หญิง


                                        1.  นายธนวัศ เผ่าวิบูล
                                        2.  นางสาวรอสิตา มะ

                                           เยาวชนสำรอง
               1.  นางสาวศรีกานต์ นาคะวิสุทธิ์ (สำรองอันดับ 1)
               2.  นางสาวจิตจุฑา ปัญจะสุวรรณ (สำรองอันดับ 2)


ทั้งนี้ ขอให้เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกโปรดติดต่อเพื่อยืนยันการเข้าร่วมการประชุม UNGA’63 ที่
นางสาวยุพวรรณ เปรมจิตต์
กองงานบริหารองค์การระหว่างประเทศ
กรมองค์การระหว่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
โทรศัพท์ 02 643 5000 ต่อ 2322
ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2551 เวลา 16.30 น.


และกระทรวงการต่างประเทศจะอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือก
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ