ประกาศผลการจับรางวัล “โครงการรณรงค์การชำระหนี้คืนกองทุน กยศ.”

ประกาศผลการจับรางวัล “โครงการรณรงค์การชำระหนี้คืนกองทุน กยศ.”

          บมจ. ธนาคารกรุงไทย ได้ทำการจับฉลากรายชื่อเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ที่มาชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บริเวณ Banking Hall อาคารนานาเหนือ รายละเอียดรายชื่อผู้ได้รับรางวัลตาม ไฟล์ที่แนบด้านล่างค่ะ

แหล่งที่มา : กยศ.