ประกาศผลการตัดสินการประกวดวาดภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในงาน African Week

       ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้มีการแข่งขันประกวดวาดภาพของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ทั้งตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งถือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งภายใต้การจัดงาน African Week และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาตัดสินการประกวดวาดภาพดังกล่าวด้วยแล้ว นั้น

        บัดนี้ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ขอแจ้งว่ามีนักเรียนส่งภาพวาดเข้าประกวดในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 122 ภาพ และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะได้ดำเนินการพิจารณาตัดสินการประกวดวาดภาพดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยมีผลการตัดสินผู้ชนะการประกวดรางวัลต่างๆ ดังนี้

  รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
       นางสาวผุสดี  คุ้มรักษา โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี
  รางวัลชนะเลิศอันดับ 2
       นางสาวพรสวรรค์  กฤษณวิภาคพร โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
  รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
       เด็กชายจักริน คูประสิทธ์ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
  รางวัลชมเชย
      1. นายอาลาวี หะยีสามะ  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
      2. นางสาวณัฐณิชา สุทธิกาญจน์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย  กรุงเทพฯ
      3. เด็กหญิงพิมนภัทร์ ชัยวัฒน์อุดม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี 
      4. เด็กชายธันยวัต ชิตเพิ่ม โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพฯ
      5. นายวุฒิชัย ทาทองมา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ลำนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

         ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ จะมีหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาของผู้ที่ได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเชิญให้มารับรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในวันที่ 16 กันยายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือต่างประเทศระดับนานาชาติ