ประกาศผลการประกวดแข่งขันภาพถ่ายระดับนักเรียนของแผนโคลัมโบ

                  ประกาศผลการประกวดแข่งขันภาพถ่ายระดับนักเรียนของแผนโคลัมโบ
   
                   กระทรวงศึกษาธิการขอประกาศผลการคัดเลือกภาพถ่ายที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันภาพถ่ายระดับนักเรียนของแผนโคลัมโบ เพื่อคัดเลือกภาพถ่ายที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนประเทศไทยส่งเข้าร่วมประกวดกับประเทศสมาชิกโคลัมโบอีก ๒๕ ประเทศ โดยแยกตามกลุ่มอายุ ดังต่อไปนี้
                    กลุ่มอายุ ๗ – ๑๒ ปี
                   รางวัลชนะเลิศ
                   เด็กชายจตุรงค์  แก้วสองดวง  โรงเรียนชูศิลปวิทยา จ.นครศรีธรรมราช
                   รองชนะเลิศ อันดับ ๑
                   เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยคำ โรงเรียนเทวรักษ์  ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี
                   รองชนะเลิศ อันดับ ๒
                   เด็กชายจตุรงค์  แก้วสองดวง  โรงเรียนชูศิลปวิทยา จ.นครศรีธรรมราช
                   รางวัลดีเด่น
                   เด็กหญิงกุลธิดา  ไชยคำ โรงเรียนเทวรักษ์  ศรีมโหสถ  จ.ปราจีนบุรี
                   รางวัลชมเชย
                   เด็กหญิงณัฐวิภากร  ทวีแก้ว  โรงเรียนราชินีบน  จ.กรุงเทพฯ

                   กลุ่มอายุ ๑๓ – ๑๗ ปี
                   รางวัลชนะเลิศ
                   เด็กชายสิทธา  เชาวน์ดี  โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา  จ.ชลบุรี
                   รองชนะเลิศ อันดับ ๑
                   เด็กหญิงพรรณกาญจน์  พันธ์ธรรม โรงเรียนศรีมโหสถ  จ. ปราจีนบุรี
                   รองชนะเลิศ อันดับ ๒  
                   เด็กหญิงสุกาญจนา  ทิพย์สุวรรณ  โรงเรียนราชวินิตมัธยม  จ.กรุงเทพฯ
                   รางวัลดีเด่น
                   เด็กหญิงสุกาญจนา  ทิพย์สุวรรณ  โรงเรียนราชวินิตมัธยม  จ.กรุงเทพฯ
                   รางวัลชมเชย
                   เด็กหญิงสุกาญจนา  ทิพย์สุวรรณ  โรงเรียนราชวินิตมัธยม  จ.กรุงเทพ

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือกับต่างประเทศระดับนานาชาติ