ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๖

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๕๖
(Monbukagakusho : MEXT) 


                   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อสมัครรับทุนรัฐบาล (Monbukagakusho : MEXT) สำหรับนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๒ หลักสูตร คือหลักสูตร College of Technology Students และหลักสูตร Specialized Training College Students โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย นั้น


                   บัดนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกโดยกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่นมายังกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนดังกล่าวจำนวน ๘ คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้


                   หลักสูตร College of Technology Students
                   ๑. นายศุภณัฐ ศิริสุโขดม                     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
                   ๒. นายกฤตวิทย์ สุขเจริญ                    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


                   หลักสูตร Specialized Training College Students
                   ๑. นางสาววงศ์วรรณ ม่วงสวนขวัญ        โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
                   ๒. นางสาวกานตรัตน์ อุณหกะ              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                                                                             ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)


                   ๓. นางสาวชาลิสา ธนะปุระ                   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
                   ๔. นางสาวทาถารัต สุติเชวงกุล             โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม)
                   ๕. นางสาวณิชนันทน์ ขันทะยา              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                   ๖. นางสาวชญานิศ แซ่ตั้ง                     โรงเรียนระยองวิทยาคม


ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ขอให้นักเรียนที่ได้รับทุนส่งหนังสือยืนยัน


การรับทุนดังกล่าวไปยังสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ภายในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกขอสละสิทธิ์การรับทุน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ขอให้นำส่งหนังสือชี้แจงด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย มีกำหนดจะจัดการปฐมนิเทศให้แก่นักเรียนที่ได้รับทุน ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ด้วย


                   หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๔๖ ต่อ ๑๑๐

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒๕ มกราคม ๒๕๕๖