ประกาศผลการสอบข้อเขียน ผอ.สพท. 200 รายผ่านเว็บไซต์ www.moe.go.th/webtcs


ดร.จรวยพร ธรณินทร์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการที่ได้มี การดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เฉพาะที่มีตำแหน่งว่าจากการเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และจากการปรับย้ายสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑๒ ตำแหน่ง โดยได้ดำเนินการให้มีการสอบภาค ก (ข้อเขียน) เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น ๑,๐๑๗ ราย ซึ่งเดิมจะประกาศผลรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนให้ทราบในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๐ แต่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วก่อนกำหนด ตนในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้ลงนามในประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก การสอบข้อเขียนและมีสิทธิ เข้ารับการประเมินสมรรถนะทางการบริหารและความเหมาะสมกับตำแหน่ง จำนวน ๒๐๐ ราย ตามลำดับไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ สามารถตรวจรายชื่อได้จากเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ. http://www.moe.go.th/webtcs/news51/exam51-1 โดยผู้สอบผ่านข้อเขียน จำนวน ๒๐๐ รายนี้ จำแนกเป็นชาย 199 ราย หญิง 1 ราย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 60 ราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ 139 ราย หากจำแนกตามภาค ปรากฏว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด รองลงมา คือภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามลำดับ

         ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน จะต้องส่งประวัติ ผลงาน วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๑๐ ชุด โดยตรงที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ พร้อมส่งสำเนา ก.พ. ๗ ที่เป็นปัจจุบันและตนเองรับรองความถูกต้องทุกหน้าและแสดงบัตรประจำตัวในระหว่างการส่งเอกสารทั้งหมดดังกล่าวด้วย หลังจากนั้นจะต้องไปรายงานตัวในสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม เพื่อประเมินสมรรถนะทางการบริหาร ระหว่างวันที่ ๒๙ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ โดยจะแบ่งออกเป็น ๔ รุ่น รุ่นละ ๕๐ คน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้ารับการประเมินให้ตรงตามวัน และรุ่นที่จัดให้ตามบัญชีที่ประกาศเท่านั้น


**************************************
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป./ข่าว
 


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.