ประกาศผลการสอบคัดเลือกรับทุนด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองรุ่นที่ 3 ประจำปี 2558

ประกาศผล

การสอบคัดเลือกรับทุนด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง

 รุ่นที่ 3 ประจำปี 2558 (ตามไฟล์แนบด้านล่าง)


และขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ทุกภาษาทุกคน

กรอกแบบยืนรับทุน หรือสละสิทธิ์การรับทุน

ส่งมายังอีเมล 2nd.language.obec@gmail.com

ภายในระยะเวลาตามที่ระบุในประกาศ