ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้


ตามที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้สมัครเพื่อรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2551 และสอบสัมภาษณ์ผู้สอบผ่านข้อเขียน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2551 นั้น  บัดนี้ กระทรวงศึกษาธิการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว ดังนี้

++ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ reference form
+++การเตรียมเอกสารประกอบการรับทุน


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.