ประกาศผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ

   ประกาศรายชื่อ ผลงานและข้อเสนอแนวคิด ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ราย นางดารุณี  พุทไธวัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

**เอกสารดังไฟล์แนบ**