ประกาศผลรอบรองชนะเลิศการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ
ผลการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ ประจำปี 2551 รอบรองชนะเลิศ
  
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) จัดการแข่งขัน การกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2551 ในหัวข้อ “New Horizons,  New Frontiers” รอบรองชนะเลิศ ที่ห้องประชุม 1 และห้องประชุม 2 อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3       เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 ระหว่างเวลา 8.30 – 17.00 น. เพื่อคัดเลือกนักเรียน-นักศึกษาเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับนานาชาติที่ประเทศอังกฤษ จำนวน 2 คน (ระดับมัธยมศึกษา 1 คน และระดับอุดมศึกษา 1 คน) ระหว่างวันที่ 6 – 9 พฤษภาคม 2551 นั้น
   ผลการดำเนินงานในเรื่องดังกล่าวมีดังนี้ :-        

 1. มีนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 49 คน  (จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 19 คน สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 15 คน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 คน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 10 คน)  และระดับอุดมศึกษา จำนวน 14 คน (จากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
 2. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกได้คัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ไว้จำนวน  5 คน ประกอบด้วย
 2.1 น.ส. นิภาพร  นารูลา  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี
 2.2 น.ส. เรณิกา  ศิริสัจจเดชา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2.3 นายรัชพณ  แสนยานุสิน   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 2.4 นายธนวัศ  เผ่าวิบูล มหาวิทยาลัยมหิดล
 2.5 น.ส. ยาสมิน  ซัตตาร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 3. คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกได้คัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ไว้จำนวน 10 คน ประกอบด้วย
 3.1 น.ส. นัทธรัตน์  มงคลสินธุ์    โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 3.2 น.ส. ขวัญชนก  วัฒนธีรวุฒิ   โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี
 3.3 น.ส. กัญญาณัฐ  ปิติเจริญ  โรงเรียนนานาชาติเอกมัย กรุงเทพฯ
 3.4 น.ส. อารยา  ทองเสม    โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
 3.5 น.ส. ปานรวี  มีทรัพย์    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 3.6 น.ส. พลอยไพลิน  พีระณรงค์   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 3.7 นายพิทวัส  โอวรากร     โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
 3.8 น.ส. นัจญมี  อู่งามสิน    โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
 3.9 น.ส. พรรวี  มโนมัยอุดม    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 3.10 น.ส. วันปิติ  ว่องไพฑูรย์     โรงเรียนรุ่งอรุณ กรุงเทพฯ
 4. นักเรียน-นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในรอบรองชนะเลิศตามรายชื่อในข้อ 2. และข้อ 3. ข้างต้น จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยในระดับมัธยมศึกษา 1 คน และระดับอุดมศึกษา 1 คน ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2551 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.30 น. (นักเรียน-นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) สำหรับสถานที่ที่จะใช้ในการแข่งขันนั้น กำลังอยู่ในขั้นตอนการจัดหาของสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หากได้รับแจ้งเรื่องสถานที่ที่แน่นอนสำหรับการจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง++++คลิกเพื่อดูประกาศผลรอบรองชนะเลิศการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2551


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.