ประกาศผลสอบคัดเลือกทุนรัฐบาลสิงคโปร์ประจำปี ๒๐๑๓/๒๐๑๔

๑. กระทรวงศึกษาธิการจะจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบทั้งหมดของผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้สมัครในนามประเทศไทย ประจำปี ๒๐๑๓/๒๐๑๔ ทั้ง ๔๐ คน คน ไปยังสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยสถานเอกอัครรชทูตฯ จะส่งต่อไปยังกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ต่อไป

๒. กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์จะพิจารณาใบสมัครและคุณสมบัติของผู้สมัครในนามประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง และจะแจ้งผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ทุนโดยตรง ทาง E-mail (ไม่ผ่านกระทรวงศึกษาธิการ) ซึ่งในชั้นนี้กระทรวงศึกษาธิการของไทยไม่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาคัดเลือกแต่อย่างใด

๓. วิชาที่สอบข้อเขียนจะเป็นไปตามคณะ/สาขาวิชาที่ผู้สมัครเลือก

๔. วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน รัฐบาลสิงคโปร์จะเป็นผู้แจ้งไปยังผู้สมัครโดยตรง โดยคาดว่าจะจัดสอบประมาณสัปดาห์ที่ ๓-๔ ของเดือนเมษายน ที่กรุงเทพมหานคร