ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน

ให้มารายงานตัวในวันที่  ๑๕  ตุลาคม  ๒๕๕๑  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานกลาง หากไม่มารายงานตัวตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์