ประกาศผลสอบคัดเลือกรับทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ทุกภาษาทุกคน กรอกแบบยืนรับทุน
หรือสละสิทธิ์การรับทุน  ส่งมายังอีเมล obeclanguage2015
@gmail.com 
ภายในระยะเวลาตามที่ระบุในประกาศ

*** Download รายชื่อผู้ได้รับทุนและเอกสารยืนยันการรับทุน ที่ไฟล์แนบด้านล่างค่ะ ***