ประกาศผลสอบผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อปฎิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ

บัญชีรายชื่อ(ลูกจ้างชั่วคราว)


ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.


ลงวันที่   กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔


 

ลำดับ


ชื่อ สกุล


หมายเหตุนางสาววราภา ตรีชุม   


รายงานตัววันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔นางสาวฉวีวรรณ  เพ็งพี


สำรองนายวศิน  วงค์ตระกูลโลหะ


สำรอง


 

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น ๔