ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ (ลูกจ้างชั่วคราว)

ตำแหน่งที่ 1 – วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์


ตำแหน่งที่ 2 – วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์


สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ในวันจันทร์ที่ 15 ก.ย. 2551


สอบถามเพิ่มเติมที่ 02-6285643-4 ต่อ 41 – 42