ประกาศผู้รับทุนคูเวต ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖

ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลคูเวต เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยคูเวต
ปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  ภาคเรียนที่ ๒ ได้แก่

๑. นางสาวนูรอัยนี ตยุติวุฒิกุล      จากโรงเรียนอัลฟุรกอนศึกษา      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. นายมูฮำหมัด อัซซอมาดีย์       จากโรงเรียนสามารถดีวิทยา        จังหวัดปัตตานี


สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖