ประกาศผู้รับรางวัลพระราชทานและสถานศึกษาตอบแบบยืนยันความถูกต้อง