ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา New Zealand ASEAN Scholars Awards

         รัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุนเพื่อไปศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (Master’s Degree in Teaching English as Second Language : MTESOL) ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ๔ ทุน โดยรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้กำหนดรายชื่อมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศนิวซีแลนด์จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้ Victoria University of Wellington, University of Auckland, University of Waikato, Auckland University of Technology และ Massey University

รายละเอียดของทุน ประกอบด้วย
– ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
– ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
– ค่าใช้จ่ายเมื่อแรกถึงเพื่อการปรับตัว (An establishment allowances)
– ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไปและกลับ

ดาวน์โหลดรายละเอียด
– ใบสมัครของมหาวิทยาลัย 5 แห่งที่กำหนด
* มหาวิทยาลัย
Waikato ( ดาวน์โหลด
* มหาวิทยาลัย Victoria
( ดาวน์โหลด
* มหาวิทยาลัย Massey
( ดาวน์โหลด
* มหาวิทยาลัย  AUT
( ดาวน์โหลด
* มหาวิทยาลัย Auckland (ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย)
เกณฑ์การรับสมัครของแต่ละมหาวิทยาลัย ( ดาวน์โหลด )  
– แบบฟอร์มใบสมัครทุนของรัฐบาลนิวซีแลนด์ ( ดาวน์โหลด )  
– แบบฟอร์มในสมัครทุนฉบับของกระทรวงศึกษาธิการ ( ดาวน์โหลด )  
– ประกาศรับสมัครทุนฉบับภาษาไทย ( ดาวน์โหลด )
– คุณสมบัติผู้รับทุนฉบับภาษาอังกฤษ ( ดาวน์โหลด )  
– Contact Person ผู้ประสานงานของมหาวทิยาลัยทั้ง 5 แห่ง ( ดาวน์โหลด )  


กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 2

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.

โทร.02 628 5646-8 ต่อ 118-119