ประกาศรับสมัครทุนประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของศูนย์เซียร์ก้า ประจำปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗

            ด้วยศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านเกษตรศาสตร์ของซีมีโอ (เซียร์ก้า)ประเทศฟิลิปปินส์ ได้แจ้งให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ เพื่อศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยให้ความสำคัญกับการแข่งขันทางด้านเกษตรกรรมและการจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. มีสัญชาติไทย
๒. ผู้สมัครทั้งในระดับปริญญาโทและเอกจะต้องมีอายุไม่เกิน ๓๕ ปี (นับถึงวันที่สมัคร)
๓. ผู้สมัครควรเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ

เอกสารประกอบการสมัคร
๑. ใบสมัครขอรับทุน (SEARCA Application Form) จำนวน ๓ ฉบับ
๒. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ฉบับ ๓. Transcript ตัวจริงประทับตรามหาวิทยาลัยและลายมือชื่อของนายทะเบียนหรืออธิการบดี โดยผู้สมัครระดับปริญญาโทจะต้องส่ง Transcript ระดับปริญญาตรี และผู้สมัครระดับปริญญาเอกจะต้องส่ง Transcript ทั้งระดับปริญญาตรีและโท (ภาษาอังกฤษ)
๔. หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ)
๕.หนังสืออนุญาตให้สมัครรับทุนจากหน่วยงานต้นสังกัด (ภาษาอังกฤษ)
๖. แผนการศึกษาของผู้สมัครว่าประสงค์จะศึกษาวิชาเอก/วิชาโทสาขาใด และจะศึกษาวิชาใดบ้าง ๑ ชุด (ภาษาอังกฤษ)
๗. เค้าโครงการวิจัยโดยย่อที่ผู้สมัครจะเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ ๑ ชุด (ภาษาอังกฤษ)
๘. รูปถ่ายขนาดที่ใช้ทำหนังสือเดินทาง จำนวน ๒ รูป
๙. ใบรับรองแพทย์ (ภาษาอังกฤษ)
๑๐. ผลคะแนน TOEFL (๕๕๐ คะแนน) หรือ IELTS (๖.๐) หรือเทียบเท่า ๑ ชุด

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.searca.org และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.bic.moe.go.th ทั้งนี้ขอให้ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดไปยัง สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถ. ราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ (วงเล็บมุมซองว่า สมัครทุนเซียร์ก้า) หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕

หมายเหตุ

๑. สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะจัดให้มีการพิจารณาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการเสนอชื่อผู้สมัครรับทุนไปยังศูนย์เซียร์ก้า และศูนย์ฯ จะจัดสัมภาษณ์ผู้สมัครรับทุนอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะแจ้งให้ผู้สมัครได้ทราบต่อไป

๒. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๖๓๗๐ ต่อ ๑๒๐


ดาวน์โหลดใบสมัคร
– SEARCA Scholarship Application Form  ( download
– BOGOR Agricultural University Graduate Program Registration Form ( download
– Gadjah Mada University Application for Admission  ( download
– Kasetsart University Application for Admission  ( download
– University of the Philippines Los Bafios Graduate School Application for Admission  ( download
– Universiti Putra Malaysia Application for Admission  ( download
– University of the Philippines Los Banos ( download )

 

แหล่งที่มา : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.