ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา เข้าเรียนระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2555

ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา
เข้าเรียนระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2555


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ประกาศรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555  ดังนี้ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) กำหนดรับสมัคร วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2555  การทดสอบความรู้ความถนัดทางวิชาชีพ วันที่ 25 มีนาคม 2555  และประกาศผลสอบ วันที่ 28 มีนาคม 2555  กำหนดมอบตัว วันที่ 8 เมษายน 2555 ส่วนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 (ปวส.1)  ให้สถานศึกษากำหนดวันดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555


ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า  นโยบายการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา ปีการศึกษา 2555  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการ ในการกำหนดนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งการกำหนดมาตรฐานการอาชีวศึกษาให้สามารถบริการทางการศึกษาในด้าน วิชาชีพสำหรับประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดและความสนใจอย่างทั่ว ถึง และเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นธรรม และเสมอภาค รวมทั้งเน้นการสร้างโอกาสแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการอย่างทั่วถึง จึงให้สถานศึกษาดำเนินการรับสมัครนักเรียน-นักศึกษา  ในรูปคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด  โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานทางการศึกษาอื่นที่จัดการอาชีวศึกษาได้มีบทบาทร่วมใน การให้คำปรึกษาและเสนอแนะ เพื่อให้การรับนักเรียน-นักศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  มี ความสอดคล้องกับศักยภาพของสถานศึกษาภายในจังหวัด และไม่เกิดผลกระทบต่อสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนหรือสถานศึกษาของหน่วยงานอื่น โดยให้คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนการรับนัก เรียน นักศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งในด้านสาขาวิชาชีพ และจำนวนนักเรียน-นักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาต่อ โดยคำนึงถึงการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนที่มีความตั้งใจเรียนสายอาชีพได้เข้า เรียนอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาด้วย


ส่วนการรับนักเรียน-นักศึกษาโควตาพิเศษ  ให้สถานศึกษาพิจารณาจำนวนที่จะรับเข้าเรียนได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ในอำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดด้วยเช่น กัน  และให้สถานศึกษาแต่ละแห่งรายงานแผนการรับนักเรียน-นักศึกษา และโควต้าพิเศษ ทั้งระดับปวช. และปวส. ต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ภายในวันที่ 6 มกราคม 2555 ด้วย


 


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.


17  พฤศจิกายน 2554