ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนอาเซียนจีน

        ด้วยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดโครงการเยาวชนอาเซียนจีน เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน (ASEAN – China Youth Caring and Sharing Programme) ณ ประเทศไทย (กรุงเทพฯ) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (ยูนนาน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนอาเซียนและจีน ทั้งในด้านสังคม ความตระหนักในการเป็นประชาคม ความหลากหลายในภูมิภาค รวมทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างเยาวชนอาเซียน – จีน อันจะนำไปสู่การสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนในด้านต่างๆ เช่น ภาวะผู้นำ การปรับตัว ตลอดจนสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยในการทำหน้าประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – จีน ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕  อ่านต่อ (ประกาศ / ใบสมัคร)

ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี ๒