ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ…