ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ…