ประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

 


         ประกาศรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำพ้นจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์


 


สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ด้านล่าง


 


แหล่งที่มา :
กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.