ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553

ประกาศคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น


เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓


                   ตามที่คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำของทุกส่วนราชการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น และจะจัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ  ในวันข้าราชการพลเรือน (วันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี)  นั้น          


                        บัดนี้  คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น  ได้ดำเนินการรวบรวมรายชื่อและตรวจสอบผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของส่วนราชการต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน  ๖๑๐ ราย  ดังบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้


คลิก Download รายละเอียดทั้งหมดที่ด้านล่างค่ะ


 


แหล่งที่มา :  กลุ่มบริหารงานบุคคล สอ.สป.ศธ.


โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๖๒๔