ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานปี 2554

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ


เรื่อง รายชื่อนักเรียน  นักศึกษา  และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๔


       รายละเอียดดังไฟล์แนบ


             หมายเหตุ  นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานปี 2554  เท่านั้นที่ให้เข้ารับรางวัลพระราชทาน  รางวัลชมเชยไม่ต้องเข้ารับรางวัลพระราชทาน


             หากมีข้อสงสัยประการใด  ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป. เบอร์โทร. 02-281-9264  02-281-1753