ประกาศรายชื่อผลงานของผู้ได้รับการคัดเลือกราย นางเพ็ญศรี มณีรัตน์

รายชื่อ ผลงานและข้อเสนอแนวคิดวิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ราย นางเพ็ญศรี มณีรัตน์