ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน มาเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน) ทีสำเร็จการศึกษาแล้ว ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ