ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเยาวชนอาเซียน-จีน

       ผู้ได้รับการคัดเลือกกรุณากรอกแบบฟอร์มรายงานตัว และส่งกลับมาที่สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กทม. 10300 ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2555

ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ลำดับที่ 1 และ 2 
แบบฟอร์มที่ 2
สำหรับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก ลำดับที่ 3-24


ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี 2
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
กระทรวงศึกษาธิการ
โืทร. 02 628 5646-8 ต่อ 111 และ 120
24 กุมภาพันธ์ 2555