ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย ปี 2555

กระทรวงศึกษาธิการขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนทุนรัฐบาลมาเลเซียประจำปี 2555
ดาวน์โหลดไฟล์รายชื่อ

1.  เนื่องจากนักเรียนหญิงทำคะแนนสอบได้เท่ากัน 7 คน จึงทำให้มีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เกินกว่า 80 คน  
2. ผู้สอบผ่านข้อเขียนขอให้เข้าสอบสัมภาษณ์ตามลำดับ ดังนี้ 
2.1. วันที่ 25 เมษายน 2555 (นักเรียนชาย ลำดับที่ 1-40) 
– เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 1-20
– เวลา 13.00-16.00 น. ลำดับที่ 21-40
2.2. วันที่ 26 เมษายน 2555 (นักเรียนหญิง ลำดับที่ 41-87)
– เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 41-64
– เวลา 13.00-16.00 น. ลำดับที่ 65-87

สถานที่สอบ  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จ.สงขลา
รอบเช้า   รายงานตัวเวลา 08.45 น.
รอบบ่าย     รายงานตัวเวลา 12.45 น.
ภาษาที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 
1. ภาษามลายู
2. ภาษาอังกฤษ

ข้อปฏิบัติการข้อสอบ
1. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ขอให้แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. ผู้เข้าสอบนำบัตรนักเรียน/บัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในสอบสัมภาษณ์
3. ผู้เข้าสอบสามารถนำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มาแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ได้ (หากมี)


กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี 1

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

5 เมษายน 2555