ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ