ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนรัฐบาลตุรกีระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2009/2010

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ทุนรัฐบาลตุรกีระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2009/2010
สอบคัดเลือกวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. กระทรวงศึกษาธิการ
——————————————–  1. น.ส.เมธีกานต์  อธิมัง              โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี  สพฐ.
    Miss Metheekan  Athimung
2. นายชากิธ  ยูซุฟี                      Mustafa Germirli Anadolu Iman Hatip Lisesi High School, Turkey
    Mr. Jhakit  Yusufi
3.  น.ส.ณัฐวดี  กอสกุล               โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร สพฐ.
    Miss Nattawadee Korsakul
4.  นายมูซันนา  วงษ์สันต์            Mustafa Germirli Anadolu Iman Hatip Lisesi High School, Turkey
    Mr. Musunna  Vongson
5.  น.ส.อักษร  สุดดี                     โรงเรียนท่าอิฐศึกษา จ.นนทบุรี   สช.
    Miss Aksorn  Suddee
6.  นายอับดุลหดี  วายะโยะ         โรงเรียนไทรบุรีอิสลามวิทยา จ.ปัตตานี  สช.
    Mr. Apdul-hdi  Wayayoh   
7.  น.ส.จุฑาพร  พิกุลโสม           โรงเรียนบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร  สพฐ.
    Miss Jutaporn  Pikulsom
8.  นายอารักษ์  ซื้อสมบูรณ์         โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์  จ.แพร่   สพฐ.
    Mr. Arruk  Suesomboon
9. นายธนรัฐ  สืบแล                     โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี  สพฐ.
    Mr.Thanarat  Sueblae
10.นายสุกรี หะยีบือราเฮง            โรงเรียนอิสลามวัฒนธรรม จ.ยะลา  สช.
    Mr. Sukri  Hayeebueraheng


หมายเหตุ   ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นมาถึงสถานที่สอบคัดเลือกก่อนเวลา 15 นาที โดยขอให้แต่งตัว
                    ชุดนักเรียน/ นักศึกษา  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2628 5646
                    ต่อ  104