ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ด้านโสตทัศนูปกรณ์และงานธุรการ