ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนรัฐบาลสิงคโปร์ประจำปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖

กระทรวงศึกษาธิการ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทุนรัฐบาลสิงคโปร์ประจำปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ (ค.ศ. 2012-2013) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ สถาบันอุดมศึกษาของสิงคโปร์ โดยกระทรวงศึกาธิการกำหนดจะจัดสอบข้อเขียนในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่แวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยขอให้นักเรียนมาถึงสถานที่ก่อนเวลาเข้าสอบอย่างน้อย ๓๐ นาที และกรุณาเตรียมบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนและอุปกรณ์การสอบ (ดินสอ ปากกา ยางลบ) ให้พร้อมด้วย

– รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ( ดาวน์โหลด )
– ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ TU-GET และวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ( ดาวน์โหลด )
– แผนที่สถานที่จัดสอบ : โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ( ดาวน์โหลด )
– หนังสือขอสละสิทธิ์เข้าสอบ ( ดาวน์โหลด )