ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการเยาวชนอาเซียน-จีน

announcement 2012


ข้อมูล : กลุ่มความร่วมมือพหุภาคี ๒
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
กระทรวงศึกษาธิการ
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕