ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานจัดทำวารสารสิ่งพิมพ์  ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์จัดเก็บเอกสาร  ตำแหน่งพนักงานแปลภาษา  ตำแหน่งผู้ช่วยกิจกรรมทางการศึกษา  และตำแหน่งนักเทคโนโลยี (โสตทัศนศึกษา)     ดังไฟล์ที่แนบ  หรือดูรายละเอียดตามประกาศดังกล่าวได้ที่  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักอำนวยการ  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  อาคารรัชมังคลาภิเษกชั้น ๙  ถนนราชดำเนินนอก  เขตดุสิต  กทม.
   
แหล่งที่มา/ผู้ส่ง งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กบค.สอ.สป. โทร. 022802861 โทร.ภายใน 1180


แหล่งที่มา/ผู้ส่ง งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง กบค.สอ.สป. โทร. 022802861 โทร.ภายใน 1180