ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนภาษาอาหรับ ทุนรัฐบาลคูเวต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 – 2560

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนภาษาอาหรับ

ทุนรัฐบาลคูเวต ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา ๒๕๕9 – ๒๕60

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน ๒๕๕9  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – 11.00 น.

…………………………………

 

ชื่อ – สกุล

โรงเรียน

จังหวัด

1.
นางสาวเกศินี  ปินหะยีอับดุลรามัน

โรงเรียนอิสลามสันติชน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2.
นางสาวสุกานดา  ด้วงประภัศร์

โรงเรียนอิสลามสันติชน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

3.
นางสาวมารียัม  มะแอ

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ

จังหวัดยะลา

4
นางสาวมูนีเราะห์  ดอเลาะ

โรงเรียนบำรุงอิสลาม

จังหวัดปัตตานี

5.
นายซูไรดา  ห้องสุวรรณ

โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ

จังหวัดยะลา

6.
นายอนัส  มะแซ

โรงเรียนมุสลิมพัฒนศาสตร์

จังหวัดปัตตานี

7.
นายชารีฟ  ยอดเวียน

โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

จังหวัดนนทบุรี

8.
นายอินอาร์ม  เชื้อผู้ดี

โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

จังหวัดนนทบุรี

9.
นางสาวรีม  ฮะกีมี

โรงเรียนอัลฟุรกอนศึกษา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

10.
นางสาวซัลมีย่า  แอนดะริส

โรงเรียนศาสนวิทยา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

11.
นางสาวไพลิน  ชนะมิตร

โรงเรียนศาสนวิทยา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

12.
นางสาวจณิสตา  สะลาม

โรงเรียนบางกอกวิทยามูลนิธิ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

13.
นายนัฐพงษ์  หวันกะมา

โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

จังหวัดนนทบุรี

14.
นายซัยฟุลลอฮ์  หลังนุ้ย

โรงเรียนดารุลฟารีห์

จังหวัดสตูล

15.
นางสาวนาบีละห์  บาโด

โรงเรียนบำรุงอิสลาม

จังหวัดปัตตานี

16.
นายมูฮัมหมัดรีฟาอีย์ บาราเฮง

โรงเรียนบำรุงอิสลาม

จังหวัดปัตตานี

17.
นางสาวมุษลา  สาเร๊ะ

โรงเรียนบำรุงอิสลาม

จังหวัดปัตตานี

18.
นางสาวสุกัญญา  อาดำ

โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

จังหวัดนนทบุรี

19.
นายเอกฤทธิ์  ยีหล๊ะ

โรงเรียนศาสนวิทยา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

20.
นางสาวนูรไลลา  กาเดร์

โรงเรียนพัฒนาการหญิงศึกษา

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

21.
นางสาวตัสนีม  เจะมุ

โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

จังหวัดปัตตานี

22.
นายวันมูฮำหมัด  เจ๊ะยะ

โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

จังหวัดปัตตานี

23.
นางสาวอานีซะห์  วาเตะ

โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

จังหวัดปัตตานี

24.
นางสาวตอฮีเราะห์  ตะยูมา

โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

จังหวัดปัตตานี

25.
นางสาวไมกลือซง  ลือเย๊าะ

โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ

จังหวัดปัตตานี

26.
นายอารีฟาน  ใบหมัด

โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน

จังหวัดปัตตานี

27.
นายซัยฟุดดีน  ดาหะแม

โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา

จังหวัดนราธิวาส

28.
นายมัรวาน  สามะ

โรงเรียนสามารถดีวิทยา

จังหวัดปัตตานี

 

———————————   

สถานที่สอบ         ห้องประชุมศาตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น
มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 
กระทรวงศึกษาธิการ

เวลาสอบ            09.00
– 11.00 น.

การแต่งกาย         ชุดนักเรียน

อุปกรณ์              ปากกาสีน้ำเงิน ดินสอ ยางลบ น้ำยาลบคำผิด

หมายเหตุ            1) ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบทุกคนมารายงานตัวเวลา
08.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ
                                    อาคาร กศน. ชั้น 1
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก

            2) ผู้ไม่มาสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ
ถือว่าสละสิทธิ์