ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์และรองผู้อำนวยการศูนย์ ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สัมภาษณ์ฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์และรองผู้อำนวยการศูนย์ ในศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้