ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์

ประกาศรายชื่อ (ลูกจ้างชั่วคราว)
สอบปฏิบัติงานด้านพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศบนเว็บไซต์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ.
ลงวันที่  15  พฤศจิกายน  2553

ลำดับ


ชื่อ – สกุล


หมายเหตุ


1.


นายปฏิพัทธ์  จันทร์รุ่งเรือง


รายงานตัววันที่ 
18 พฤศจิกายน 2553


2.


น.ส.ปิยวรรณ  ปรสันติสุข


รายงานตัววันที่ 
18 พฤศจิกายน 2553


3.


น.ส.บุษรา  แสงจันทร์


สำรอง


4.


น.ส.จรินทร์  อินทร์กระทึก


สำรอง


5.


นายนัฐฎิยากร  วิรุณพันธ์


สำรอง


6.


นายธราพงษ์  แจ้งสุทธิวรวัฒน์


สำรอง


 


           ขอให้ผู้สอบได้ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2 มารายงานตัววันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องงานเว็บไซต์  ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ ถ้าผู้สอบได้ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2  ไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ทางงานเว็บไซต์ กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ จะเรียกผู้สอบได้ลำดับที่สำรองถัดไปมารายงานตัวแทน

               หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ น.ส.นิภา  แย้มวจี 02-2813441 และ 02-6286337


    

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15 พฤศจิกายน 2553