ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓

ผู้ที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์สามารถสอบถามสถานที่สอบได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต โดยสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕…

 src=
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 3 ที่มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 31 มีนาคม 2555     src= src=

สถานที่สอบสัมภาษณ์ ณ สถานที่ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศในเขตที่ท่านมีรายชื่อ กำหนด