ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย ประจำปี 2553

       กระทรวงศึกษาธิการขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย ประจำปี 2553 และเข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 และ 23 มีนาคม 2553 ที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ จังหวัดสงขลา รายชื่อ ดาวน์โหลดรายชื่อที่ไฟล์แนบด้านล่างค่ะ

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนทุนรัฐบาลมาเลเซีย ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2553

ที่ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียน จังหวัด
1 เด็กชาย มูฮัมหมัดอิลฮัมดี ปะดอ สลากกินแบ่งสงเคราะห์134 ยะลา
2 เด็กหญิง รอฮายา มาน๊ะดาแต บ้านกรงปีนัง ยะลา
3 เด็กหญิง อัฟฟะห์ อับดุลลาเตะ บ้านป่าม่วง ปัตตานี
4 เด็กหญิง จัสมี มะมิง บ้านป่าม่วง ปัตตานี
5 เด็กชาย ภูธเนศ เสน บ้านโมย สงขลา
6 เด็กชาย ฟาฮัต ดือเร๊ะ บันนังสตาอินทรฉัตรฯ ยะลา
7 เด็กหญิง อามาล เจ๊ะโด บ้านบุดี ยะลา
8 เด็กหญิง ต่วนซัรฟาอ์ โตกูบาฮา ชุมชนบ้านปูยุด ปัตตานี
9 เด็กหญิง อูมัยมะห์ หามะ บ้านควนแปลงงู ปัตตานี
10 เด็กหญิง นูรีดา ฮีแล บ้านควนแปลงงู ปัตตานี
11 เด็กชาย มูฮัมหมัด ดอเลาะ ชุมชนนิคมสร้างตนเองเทพา สงขลา
12 เด็กหญิง มารีแย มะฮะมะ บ้านระแว้ง ปัตตานี
13 เด็กชาย มันวันต์ เจะและ ชุมชนบ้านกะมิยอ ปัตตานี
14 เด็กหญิง นัศรีน มูนะ บ้านปันจอร์ สตูล
15 เด็กชาย อิสมาแอลลุตีฟ เย็นแหละแหนะ บ้านสุเหร่า สงขลา
16 เด็กชาย ฟาริศ ซีเดะ นิบงชนูปถัมภ์ ยะลา
17 เด็กหญิง ณิสรา มะหะหมัด นิบงชนูปถัมภ์ ยะลา
18 เด็กหญิง ฟาดีละห์ มูหะมัด บ้านพร่อน ยะลา
19 เด็กชาย นิวาริส ระเด่นอาหมัด นิบงชนูปถัมภ์ ยะลา
20 เด็กหญิง สุไรญา มรรคาเขต บ้านทางงอ สตูล
21 เด็กหญิง ต่วนเกาซัล อัลอิดรุส อนุบาลสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
22 เด็กหญิง การีมะห์   หะยี อาลาวียะห์วิทยา ยะลา
23 เด็กหญิง อนัสเราะห์   สอรี อาลาวียะห์วิทยา ยะลา
24 เด็กหญิง วัรดาตี   มายะสาและ อาลาวียะห์วิทยา ยะลา
25 เด็กหญิง ฟิรเดาส์  บินสะแหละหมัน จิปิภพพิทยา ปัตตานี
26 เด็กชาย คอลิด สิดิ จิปิภพพิทยา ปัตตานี
27 เด็กหญิง ตีฟานี เจะเตะ สายบุรีอิสลามวิทยา ปัตตานี
28 เด็กหญิง ซัลวา   แวอุมา อามานะศักดิ์ ปัตตานี
29 เด็กชาย อัลฟารุกข์   บินฮ่าซัน อามานะศักดิ์ ปัตตานี
30 เด็กหญิง ลาตีฟะฮ์ สุหลง อามานะศักดิ์ ปัตตานี
31 เด็กชาย เชคคอลิด   เจ๊ะโมง อามานะศักดิ์ ปัตตานี
32 เด็กชาย มูฮัมมัดนัจญมีย์   มะรือสะ อามานะศักดิ์ ปัตตานี
33 เด็กหญิง ฟัฎมาวาตี จีนารง อามานะศักดิ์ ปัตตานี
34 เด็กหญิง ดัลยา สามะ อามานะศักดิ์ ปัตตานี
35 เด็กชาย อัฎลี   แวดาโอะ จริยธรรมศึกษามูลนิธิ สงขลา
36 เด็กหญิง ซินนีย์   คลองรั้ว วงศ์วิทย์ สงขลา
37 เด็กหญิง นูรอาฟีฟัฮ   กาเดร์ ดารุลบารอกะฮฺ ปัตตานี
38 เด็กหญิง คอลีมาห์   ดือเระห์ ดารุลบารอกะฮฺ ปัตตานี
39 เด็กชาย ฮาริส  เตะมาหมัด สมบูรณ์ศาสน์ สงขลา
40 เด็กหญิง อามีนา   เหมรา สตูลศานติศึกษา สตูล
41 เด็กชาย รวิภาส เพ็ชรนวล สตูลศานติศึกษา สตูล
42 เด็กหญิง อานาตี ม่าเหล็ม สตูลศานติศึกษา สตูล
43 เด็กชาย ซีรีน ยังปากน้ำ สตูลศานติศึกษา สตูล
44 เด็กหญิง ซูรัยยา วาหะ ศานติธรรม ยะลา
45 เด็กหญิง ซูไรดา ดอเลาะ ศานติธรรม ยะลา
46 เด็กหญิง ฟาติน ดาตู ศานติธรรม ยะลา
47 เด็กหญิง สกีฟา วิถีกุล ศานติธรรม ยะลา
48 เด็กหญิง ฟาเดีย สาและ เพ็ญศิริ ยะลา
49 เด็กหญิง มาดีฮะห์ ตาเฮ สวนสวรรค์วิทยา นราธิวาส
50 เด็กชาย ฟาวัส นฤชิต สวนสวรรค์วิทยา นราธิวาส
51 เด็กชาย อับดุลฮากีม เจะมะ สวนสวรรค์วิทยา นราธิวาส
52 เด็กชาย อูศัยร์ วานิชวิจารณ์ สวนสวรรค์วิทยา นราธิวาส
53 เด็กหญิง คิสตีน่า ยูโซ๊ะ สวนสวรรค์วิทยา นราธิวาส
54 เด็กชาย อาดิล ดาแตสาตู สวนสวรรค์วิทยา นราธิวาส
55 เด็กชาย บัซรีย์ หลังเกต มุสลิมศึกษา สตูล
56 เด็กชาย เยฟเกนี ปะดุกา มุสลิมศึกษา สตูล
57 เด็กหญิง ตัสนีม หมาดจามัง มุสลิมศึกษา สตูล
58 เด็กหญิง ตัสนีม ราชพิทักษ์ ธิดานุเคราะห์ สงขลา
59 เด็กชาย มูไฮมีน ดาโอ๊ะ อนุบาลรือเสาะ นราธิวาส
60 เด็กชาย ซายูตี วิชัยดิษฐ์ บ้านมะปริง ปัตตานี
61 เด็กหญิง พาตีฮะห์ มูดอ บ้านดอนรัก ปัตตานี
62 เด็กหญิง สุนิสา สะลิมิน บ้านดอนรัก ปัตตานี
63 เด็กหญิง กัสมา มามะแตหะ บ้านตะบิงติงงี ยะลา
64 เด็กหญิง อามานี  สมาแอ บ้านตะบิงติงงี ยะลา
65 เด็กหญิง แอนนิต้า เต๊ะเด็ง บ้านรานอ ยะลา
66 เด็กหญิง อมาณีย์ สะแลแม บ้านพ่อมิ่ง ปัตตานี
67 เด็กชาย มูฮัมหมัดซอบรี อีบุ๊ บันนังสตาอินทรฉัตรฯ ยะลา
68 เด็กหญิง วาฟะ สาแม บ้านตลาดลำใหม่ ยะลา
69 เด็กหญิง ซอฟียะฮะ สุพพัต บ้านยะรัง ปัตตานี
70 เด็กหญิง ฟาติน ตาเปาะโต๊ะ บ้านยะรัง ปัตตานี
71 เด็กชาย อัมรีย์ สาแม บ้านยะรัง ปัตตานี
72 เด็กหญิง นาเดีย แมโกงสะดี บ้านยะรัง ปัตตานี
73 เด็กหญิง ฟัดวา กามา เทศบาล 4 ปัตตานี
74 เด็กหญิง อิลฮาน เจ๊ะมามาะ เทศบาล 5 ปัตตานี
75 เด็กหญิง สุรัยยา ยีแสม ยะหริ่ง ปัตตานี
76 เด็กหญิง นาบีละห์ อาดำ ยะหริ่ง ปัตตานี
77 เด็กหญิง อาอีฉ๊ะ สันหมาน สวนสวรรค์วิทยา นราธิวาส
78 เด็กหญิง บัลมา แอเก็ม บ้านป่าระไมวิทยา สงขลา
79 เด็กหญิง นาตยา หลีเส็น อนุบาลทักษิณสยาม สตูล
80เด็กหญิง
อาชิมี ดือเระ อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส


หมายเหตุ    
1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) จะรับผิดชอบค่าเดินทางของนักเรียนที่จะไปสอบสัมภาษณ์ที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 22 และ 23 มีนาคม 2553 ด้วย โดยขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา (จะนะ, เทพา, นาทวี และสะบ้าย้อย) ติดต่อ ไปยัง ศอ.บต. หมายเลขโทรศัพท์  073 203883  
     
2. ผู้สอบผ่านข้อเขียนขอให้เข้าสอบสัมภาษณ์ตามลำดับ ดังนี้ 
     
  วันที่ 22 มีนาคม 2552  
  เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 1-20 
  เวลา 13.00-16.00 น. ลำดับที่ 21-40 
     
  วันที่ 23 มีนาคม 2552  
  เวลา 09.00-12.00 น. ลำดับที่ 41-60 
  เวลา 13.00-16.00 น. ลำดับที่ 61-80 
     
สถานที่สอบ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์  จ.สงขลา 
     
– รอบเช้า    รายงานตัวเวลา  08.30 น. 
– รอบบ่าย   รายงานตัวเวลา  12.30 น.