ประกาศรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรวิชาชีพ ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา