ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา


สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้


กระทรวงศึกษาธิการ


 


 


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติและข้อมูลสารสนเทศ


1.  นายปรมัตถกร ปานสุวรรณ  (ได้รับคัดเลือก)


2.  นางสาวสิริขันติกาญจน์  ชอบธรรม  (สำรอง)


 


ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


1.  นายนครชัย วิชน (ได้รับคัดเลือก)


2.  นายณัฐวัฒน์ ยะปา (สำรอง)


 


 


                                              (นายไชยทวี  อติแพทย์)


ผู้อำนวยการสำนักประสานงานและบูรณาการ


การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ


 


แหล่งที่มา : สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ