ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรัฐบาลโอมาน ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖

กระทรวงศึกษาธิการขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนรัฐบาลโอมาน

ระดับปริญญาตรีปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖

——————-


ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ของรัฐบาลโอมาน จำนวน ๒ ทุน  นั้น

ในการนี้ รัฐบาลประเทศโอมาน ได้ประกาศผลการคัดเลือก และให้ทุนเข้าศึกษาต่อ ณ Institute of Shari’a Science ประเทศโอมาน แก่นักศึกษาไทยจำนวน  ๓ คน ดังนี้

๑. นายภราดร  และซัน
๒. นายวิศรุต  ยูฮันเงาะ
นายนาวาวี  อารวรรณ


 


กลุ่มความร่วมมือทวิภาคึ ๒

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕